Odesílání HTML e-mailů z LN je docela problém, LN to “přežvejkají” a skoro vždy z toho je nečitelný paskvil.

Na oblíbeném CodeStore je článek HTML Emails The Easy Way, který nabízí řešení pomocí metody SetContentFromText třídy NotesMIMEEntity.

Pro našeho zákazníka jsme řešili odesílání HTML mailů z dokumentu, ve kterém zadávají emailovou adresu, předmět a BODY. Do BODY si ze dříve vytvořené šablony nakopírují obsah zprávy v HTML formátu a jako přílohy použité obrázky. Po stisku tlačítka Send se odešle email na požadovanou adresu.

Použití

Funkci CreateHtmlMail (viz níže) se jako parametry dávají:

 • mailDoc – mail dokument
 • text – textová verze e-mailu
 • html – HTML verze e-mailu
 • images – seznam obrázku (images(”soubor.xxx”) = “C:\adresar\soubor.xxx”)

V HTML se na obrázky odkazujeme <img src="cid:soubor.xxx">

Ukázka BODY v dokumentu – HTML

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=548 align=center>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD colSpan=5>
   <img src="cid:mail-head.gif">
  </TD></TR>
 <TR>
  <TD width=30> </TD>
  <TD width=488 colSpan=3>
   <img src="cid:mail-corner-1.gif">
  </TD>
  <TD width=30> </TD></TR>
 <TR>
  <TD style="FONT-SIZE: 1px; OVERFLOW: hidden" height=10 width=30> </TD>
  <TD style="BACKGROUND: #f0f0f0; FONT-SIZE: 1px; OVERFLOW: hidden"
  bgColor=#f0f0f0 height=10 width=488 colSpan=3> </TD>
  <TD style="FONT-SIZE: 1px; OVERFLOW: hidden" height=10
 width=30> </TD></TR>
 <TR>
  <TD width=30> </TD>
  <TD style="BACKGROUND: #f0f0f0" bgColor=#f0f0f0 width=20> </TD>
  <TD style="BACKGROUND: #f0f0f0" bgColor=#f0f0f0 width=448>
   <P style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px">Dear
   Sir or Madam,<BR><BR>Thank you for your interest in ONREA Multiposting,
   the fastest online recruitment system in Central and Eastern Europe.</P></TD>
  <TD bgColor=#f0f0f0 width=20> </TD>
  <TD width=30> </TD></TR>
 <TR>
...

Příklad návrhu formuláře pro posílání HTML emailu

sendHtmlEmail

Dokument s BODY obsahující HTML obsah mailu a obrázky jako přílohy. Tlačítkem Send se spustí následující script.

LotusScript

 Dim ws As New Notesuiworkspace
 Dim uidoc As Notesuidocument
 Dim doc As NotesDocument, mailDoc As NotesDocument
 Dim session As New NotesSession
 Dim maildb As New NotesDatabase( "", "" )
 Dim text As String
 Dim images List As String
 Dim item As NotesItem, html As String
 
 Dim db As NotesDatabase
 
 Set db=session.CurrentDatabase
 Set uidoc=ws.CurrentDocument
 Set doc=uidoc.Document
 
 Call maildb.OpenMail
 
 Set mailDoc=New NotesDocument(db)
 mailDoc.form="Memo"
 Set item = doc.GetFirstItem( "Body" )
 
 ' HTML mail z Body, odkazy na image ve speciálním formátu
 html = item.Values
 
 ' Zobrazí se v případě, kdy není povolen html v mailech
 text="Textová verze"
 
 ' Ziskani obrazku z attachments, ulozeni do tempu a
 ' nachystani jeho seznamu
 Call Prilohy(doc, images)
 Call CreateHtmlMail( mailDoc, text, html, images)
 
 mailDoc.subject=doc.subject
 mailDoc.sendto=doc.sendto
 mailDoc.copyto=doc.copyto
 mailDoc.blindcopyto=doc.blindcopyto
 mailDoc.deliveryreport=doc.deliveryreport
 mailDoc.deliverypriority=doc.deliverypriority
 mailDoc.returnreceipt=doc.returnreceipt
 mailDoc.From = UserName.Canonical
 
 Call mailDoc.send (False)
 
Sub Prilohy(doc As NotesDocument, images List As String)
 Dim Body As Variant
 Dim embO As NotesEmbeddedObject
 Dim tmpPath As String, fullPath As String
 
 ' Cesta do tempoveho adresare
 tmpPath=Environ("Temp")+"\" ' pouze pro Windows
 Set Body = doc.GetFirstItem( "Body")
 
 If( Isarray( Body.EmbeddedObjects)) Then
  Forall o In Body.EmbeddedObjects
   Set embO = o
   fullPath = tmpPath + o.Name
   ' ExtractFile to disk
   Call o.ExtractFile( fullPath)
   images(o.Name) = fullPath
  End Forall
 End If
End Sub
 
Sub CreateHtmlMail(mailDoc As NotesDocument, text As String, html As String, images List As String)
 Dim session As New NotesSession
 Dim multiRelated As NotesMIMEEntity
 Dim multiAlternative As NotesMIMEEntity
 Dim stream As NotesStream
 Dim header As NotesMimeHeader
 
 session.convertMIME = False
 'Vytvori telo e-mailu
 Set multiRelated = mailDoc.CreateMIMEEntity
 
 'Vytvori zakladni MIME hlavicky
 Set header = multiRelated.CreateHeader({MIME-Version})
 Call header.SetHeaderVal("1.0")
 Set header = multiRelated.CreateHeader("Content-Type")
 Call header.SetHeaderValAndParams({multipart/related;boundary="----=_NextPart_001";type="multipart/alternative"})
 
 'Vytvori cast e-mailu pro obsah
 Set multiAlternative = multiRelated.CreateChildEntity()
 Set header = multiAlternative.CreateHeader("Content-Type")
 Call header.SetHeaderValAndParams({multipart/alternative;boundary="----=_NextPart_002"})
 
 'Vytvori plain-text cast obsah
 Dim textPlain As NotesMimeEntity
 Set textPlain = multiAlternative.CreateChildEntity()
 Set stream = session.CreateStream()
 Call stream.WriteText(text)
 Call textPlain.SetContentFromText(stream, {text/plain;charset="utf-8"}, ENC_NONE)
 
 'Vytvori HTML cast obsah
 Dim textHTML As NotesMimeEntity
 Set textHTML = multiAlternative.CreateChildEntity()
 Set stream = session.CreateStream()
 Call stream.WriteText(html)
 
 Call textHTML.SetContentFromText(stream, {text/html;charset="utf-8"}, ENC_NONE)
 
 'Vytvori prilohy
 Dim attachment As NotesMimeEntity
 Dim contentType As String
 
 Forall image In images
  Set stream = session.CreateStream()
 
  If stream.Open(image) Then
   Set attachment = multiRelated.CreateChildEntity()
 
   Set header = attachment.CreateHeader("Content-Disposition")
   Call header.SetHeaderVal({inline; filename="} + Listtag(image) + {"})
 
   Set header = attachment.CreateHeader("Content-ID")
   Call header.SetHeaderVal({})
 
   Select Case Lcase(Strright(image, ".") )
    Case "gif"
     contentType = "image/gif"
    Case "jpeg", "jpg"
     contentType = "image/jpeg"
    Case Else
     contentType = "application/octet-stream"
   End Select
 
   Call attachment.SetContentFromBytes(stream, contentType, ENC_IDENTITY_BINARY)
  End If
 End Forall
 
 Call stream.close()
End Sub